药师经常识网
标题

药师经全文注音完整版

来源:药师经常识网作者:杨鑫淼时间:2019-05-11 18:01:09
读诵药师经全文的时候,每个人首先应当知道的就是经文的读音,然后知道怎么读诵。不过,当今读诵药师经的人虽然很多,其中还是与不少的人不怎么了解药师经原文读音。

读诵药师经全文的时候,每个人首先应当知道的就是经文的读音,然后知道怎么读诵。不过,当今读诵药师经的人虽然很多,其中还是与不少的人不怎么了解药师经原文读音。下文是药师经全文的注音,希望对各位师兄修持药师经有帮助。

药师经全文注音完整版

药师经全文注音完整版

yào shī liú lí guāng rú lái běn yuàn gōng dé jīng

药师琉璃光如来本愿功德经

táng sān zàng fǎ shī xuán zàng fèng zhào yì

唐三藏法师玄奘奉诏译

rú shì wǒ wén ,yì shí bó qié fàn yóu huà zhū guó ,zhì guǎng yán chéng ,zhù yuè yīn shù xià ,yǔ dà bì chú zhòng bā qiān rén jù 。pú sà mó

如是我闻,一时薄伽梵游化诸国,至广严城,住乐音树下,与大苾刍众八千人俱。菩萨摩

hē sà sān wàn liù qiān ,jí guó wáng ,dà chén ,pó luó mén ,jū shì ,tiān lóng ,yào chā ,rén fēi rén děng ,wú liàng dàzhòng 。gōng jìng wéi rào

诃萨三万六千,及国王,大臣,婆罗门,居士,天龙,药叉,人非人等,无量大众。恭敬围绕

,ér wèi shuō fǎ 。

,而为说法。

ěr shí ,màn shū shì lì fǎ wáng zǐ 。chéng fó wēi shén ,cóng zuò ér qǐ ,piān tǎn yī jiān ,yòu xī zhù dì ,xiàng bó qié fàn ,qǔ gōng hé

尔时,曼殊室利法王子。承佛威神,从座而起,偏袒一肩,右膝著地,向薄伽梵,曲躬合

zhǎng 。bái yán ,shì zūn 。wéi yuàn yǎn shuō rú shì xiāng lèi zhū fó míng hào ,jí běn dà yuàn shū shèng gōng dé ,lìng zhū wén zhě yè zhàng xiāo chú ,wéi yù

掌。白言,世尊。惟愿演说如是相类诸佛名号,及本大愿殊胜功德,令诸闻者业障消除,为欲

lì lè xiàng fǎ zhuǎn shí zhū yǒu qíng gù 。

利乐像法转时诸有情故。

ěr shí ,shì zūn zàn màn shū shì lì tóng zǐ yán 。shàn zāi shàn zāi 。màn shū shì lì ,rǔ yǐ dà bēi ,quàn qǐng wǒ shuō zhū fó míng hào ,běn

尔时,世尊赞曼殊室利童子言。善哉善哉。曼殊室利,汝以大悲,劝请我说诸佛名号,本

yuàn gōng dé ,wéi bá yè zhàng suǒ chán yǒu qíng ,lì yì ān lè xiàng fǎ zhuǎn shí zhū yǒu qíng gù 。rǔ jīn dì tīng ,jí shàn sī wéi ,dāng wéi rǔ shuō 。

愿功德,为拔业障所缠有情,利益安乐像法转时诸有情故。汝今谛听,极善思惟,当为汝说。

màn shū shì lì yán ,wéi rán yuàn shuō 。wǒ děng lè wén 。

曼殊室利言,唯然愿说。我等乐闻。

fó gào màn shū shì lì ,dōng fāng qù cǐ guò shí jìng qié shā děng fó tǔ ,yǒu shì jiè míng jìng liú lí ,fó hào yào shī liú lí guāng rú lái 。yìng

佛告曼殊室利,东方去此过十殑伽沙等佛土,有世界名净琉璃,佛号药师琉璃光如来。应

zhèng děng jiào ,míng háng yuán mǎn ,shàn shì ,shì jiān xiè ,wú shàng shì ,tiáo yù zhàng fū ,tiān rén shī ,fó ,bó qié fàn 。màn shū shì lì ,bǐ

正等觉,明行圆满,善逝,世间解,无上士,调御丈夫,天人师,佛,薄伽梵。曼殊室利,彼

fó shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái ,běn xíng pú sà dào shí ,fā shí èr dà yuàn ,lìng zhū yǒu qíng ,suǒ qiú jiē dé 。

佛世尊药师琉璃光如来,本行菩萨道时,发十二大愿,令诸有情,所求皆得。

dì yī dà yuàn 。yuàn wǒ lái shì dé ē nòu duō luó sān miǎo sān pú tí shí ,zìshēn guāngmíng chì rán ,zhào yào wú liàng wú shù wú biān shì jiè ,yǐ sān

第一大愿。愿我来世得阿耨多罗三藐三菩提时,自身光明炽然,照耀无量无数无边世界,以三

shí èr dà zhàng fū xiāng ,bā shí suí xíng ,zhuāng yán qí shēn ,lìng yí qiè yǒu qíng rú wǒ wú yì 。

十二大丈夫相,八十随形,庄严其身,令一切有情如我无异。

dì èr dà yuàn 。yuàn wǒ lái shì dé pú tí shí ,shēn rú liúlí ,nèiwài míng chè ,jìng wú xiá huì ,guān gmíng guǎng dà 。gōngdé wēi wēi ,

第二大愿。愿我来世得菩提时,身如琉璃,内外明彻,净无瑕秽,光明广大。功德巍巍,

shēn shàn ān zhù 。yàn wǎng zhuāng yán ,guò yú rì yuè ,yōu míng zhòng shēng ,xī méng kāi xiǎo 。suíyì suǒ qù ,zuò zhū shìyè 。

身善安住。焰网庄严,过于日月,幽冥众生,悉蒙开晓。随意所趣,作诸事业。

dìsān dà yuàn 。yuàn wǒ lái shì dé pú tí shí ,yǐ wú liàng wú biān zhìhuì fāng biàn ,lìng zhū yǒu qíng ,jiē dé wújìn suǒ shòu yòng wù ,mò

第三大愿。愿我来世得菩提时,以无量无边智慧方便,令诸有情,皆得无尽所受用物,莫

lìng zhòng shēng yǒu suǒ fá shǎo 。

令众生有所乏少。

相关推荐
热点栏目
推荐阅读
范成大《秋前风雨顿凉》全 范成大《秋前风雨顿凉》全

范成大《秋前风雨顿凉》全诗赏析秋期如约不须催,...

范成大《念奴娇》:双峰叠 范成大《念奴娇》:双峰叠

范成大《念奴娇》:双峰叠障,过天风海雨,无边空...

范成大《水调歌头》:细数 范成大《水调歌头》:细数

范成大《水调歌头》:细数十年事,十处过中秋水调...

范成大《白云岭》全诗赏析 范成大《白云岭》全诗赏析

范成大《白云岭》全诗赏析路入千峰一线通,陆离长...

范成大《晓泊横塘》全诗赏 范成大《晓泊横塘》全诗赏

范成大《晓泊横塘》全诗赏析...

最新文章
范成大《浣溪沙·烛下海棠 范成大《浣溪沙·烛下海棠

范成大《浣溪沙·烛下海棠》:倾坐东风百媚生,万...

范成大《满江红》:竹里行 范成大《满江红》:竹里行

范成大《满江红》:竹里行厨,来问讯、诸侯宾老满...

范成大《田舍》全诗赏析 范成大《田舍》全诗赏析

范成大《田舍》全诗赏析呼唤携锄至,安排筑圃忙。...

范成大《晚步西园》全诗赏 范成大《晚步西园》全诗赏

范成大《晚步西园》全诗赏析料峭轻寒结晚阴,飞花...

范成大《大雪送炭与芥隐》 范成大《大雪送炭与芥隐》

范成大《大雪送炭与芥隐》全诗赏析无因同拨地炉灰...

范成大《四时田园杂兴》全 范成大《四时田园杂兴》全

范成大《四时田园杂兴》全诗赏析昼出耘田夜绩麻,...

范成大《秋前风雨顿凉》全 范成大《秋前风雨顿凉》全

范成大《秋前风雨顿凉》全诗赏析秋期如约不须催,...

范成大《念奴娇》:双峰叠 范成大《念奴娇》:双峰叠

范成大《念奴娇》:双峰叠障,过天风海雨,无边空...

范成大《水调歌头》:细数 范成大《水调歌头》:细数

范成大《水调歌头》:细数十年事,十处过中秋水调...

范成大《白云岭》全诗赏析 范成大《白云岭》全诗赏析

范成大《白云岭》全诗赏析路入千峰一线通,陆离长...

手机版 网站地图